MenuForside/BlogadenTeksterUfnetMusikNoerderierSozialOm

Generelt : Det græske alfabet - Nørderier/Teori

Egentligt er det græske alfabet vel noget sprogrelateret. Men det bliver igen og igen brugt i matematik, så her er det:

#stor#lille#navn
- -- -- -
Ααalfa
Ββbeta
Γγgamma
Δδdelta
Εεepsilon
Ζζzeta
Ηηeta
Θθtheta
Ιιiota
Κκkappa
Λλlambda
Μμmu (my)
Ννnu (ny)
Ξξxi (ksi)
Ππpi
Ρρrho
Σσsigma
Ττtau
Υυypsilon
Φφfi
Χχchi (ki)
Ψψpsi
Ωωomega

*Parenteserne er hvordan bogstavet udtales.
Lidt smukt er det da!